ในความฝันขวดกลิ่นหรือขวดน้ำหอมเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์ที่ได้รับความไว้วางใจให้จัดการหรือผู้พิทักษ์ที่ได้รับความไว้วางใจให้มอบมรดกเพื่อแจกจ่ายเป็นการกุศลบนเส้นทางของพระเจ้าหรืออาจหมายถึงผู้หญิงหรือเด็ก